Zakres usług

Do podstawowych zadań Zakładu należy: 1. Wykonywanie usług i robót remontowych i inwestycyjnych na rzecz zasobów komunalnych, w tym budynków komunalnych mieszkalnych, szkól podstawowych, gimnazjalnych, świetlic, remiz straży pożarnych, innych budynków i obiektów budowlanych. 2. Wykonywanie robót drogowych na drogach gminnych, wewnętrznych, gminnych mostach, przepustach i chodnikach. 3. Utrzymywanie i konserwacja komunalnych ujęć wodnych, wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych oraz naliczanie i egzekwowanie należności za dostarczona wodę i odebrane ścieki. 4. Wykonywanie usług transportowych oraz robót ziemnych pozostających w zakresie zadań o których mowa w § 6 takich jak: a. organizowanie dowozu dzieci do szkól i przedszkoli, b. świadczenie usług na rzecz ludności i innych podmiotów w zakresie prowadzonej działalności. 5. Utrzymywanie czystości i porządku w Gminie. 6. Wywóz nieczystości płynnych. 7. Wykonywanie usług na rzecz telefonizacji, gazyfikacji oraz robót wodociagowo-kanalizacyjnych. 8. Wykonywanie konserwacji i eksploatacja urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych, użytkowanych przez gminę i gminne jednostki organizacyjne.